STATUT
Stowarzyszenia Przyjaciół Elbląga i Okolic „ART-Kreatywni”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.1. Stowarzyszenie Przyjaciół Elbląga i Okolic „Art-Kreatywni” zwane dalej „Stowarzyszeniem”, Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz.855, z późn. zmianami), ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zmianami) oraz niniejszego Statutu.
2. Siedzibą Stowarzyszenia Przyjaciół Elbląga i Okolic „Art- Kreatywni” jest Władysławowo 36 C,
w gminie Elbląg, w województwie warmińsko-mazurskim.
3. Terenem działania Stowarzyszenia jest miasto Elbląg i jego okolice, jak również całej Rzeczypospolitej Polskiej, oraz, z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytoria innych państw.
4. Stowarzyszenie może używać odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.
5. Po spełnieniu określonych prawem wymagań Stowarzyszenie może być organizacją o statusie pożytku publicznego.
6. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony.
7. Stowarzyszenie może posiadać biura regionalne.

§ 2. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami
i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 3. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym członków Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 4. 1. Stowarzyszenie ma na celu:
1. aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego,
2. wspieranie rozwoju i aktywności mieszkańców obszarów wiejskich Gminy Elbląg, Powiatu Elbląskiego oraz regionu Warmii i Mazur,
3. zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci, młodzieży i osób starszych,
4. pomoc rodzinom, dzieciom, młodzieży i osobom starszym w trudnej sytuacji życiowej;
5. działanie na rzecz ochrony zdrowia i promocji zdrowia;
6. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
7. wspieranie wszechstronnego zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich: gospodarczego, historycznego, kulturalnego, społecznego i przestrzennego,
8. wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym, regionalnym i międzynarodowym,
9. integrację społeczną i zawodową,
10. wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie,
11. działalność kulturalno-oświatową,
12. działalność edukacyjną,
13. działalność w zakresie turystyki, kultury fizycznej i sportu ,rekreacji
14. promocję lokalną, regionalną i międzynarodową miejscowości, dóbr historycznych i kulturowych,
15. działalność na rzecz ochrony zdrowia i promocji zdrowia,
16. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
17. przeciwdziałanie patologiom społecznym,
18. promocja i organizacja wolontariatu,
19. działalność charytatywna i dobroczynna,
20. kultywowanie tradycji i zwyczajów polskich,
21. integracja pokoleniowa i środowiska lokalnego,
22. działanie na rzecz osób starszych.
23. Pozyskiwanie środków unijnych
24. Wykorzystywanie funduszy unijnych na cele statutowe stowarzyszenia
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) zdobywanie funduszy na wspieranie aktywności lokalnej,
2) współpracę z organami władzy publicznej, administracją rządową, samorządami, kościołami, związkami wyznaniowymi, placówkami publicznymi i niepublicznymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi, z pracodawcami oraz środkami masowego przekazu,
3) upowszechnianie samorządności, aktywności obywatelskiej, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci i młodzieży,
4) podejmowanie działań na rzecz rozwoju demokracji lokalnej, pobudzanie aktywności społecznej, dalsze upodmiotowienie społeczeństwa,
5) upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki,
6) promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia,
7) działania na rzecz sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku,
8) upowszechnianie dorobku kulturowego i historycznego, kultywowanie tradycji świątecznych, kulinarnych, rękodzielnictwa i rzemiosła artystycznego wsi, regionu i województwa,
9) prowadzenie działań, programów, akcji, kampanii informacyjnych i edukacyjnych,
10) prowadzenie działalności wydawniczej służących popularyzacji celów Stowarzyszenia,
11) zakładanie i prowadzenie ośrodków wsparcia dla dzieci, młodzieży i osób starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym,
12) prowadzenie żłobka, przedszkola lub klubu malucha,
13) realizację usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym czyli usług świadczonych bezpośrednio osobom fizycznym, pełniących rolę zapobiegawczą i przyczyniającą się do osiągnięcia spójności społecznej i włączenia społecznego tych osób (opieka zdrowotna, opieka nad dziećmi lub opieka nad osobami starszymi, pomoc osobom niepełnosprawnym, budownictwo socjalne);
14) realizację usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 – zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz. U. 2013r. poz. 1457) czyli organizowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także sprawowana przez dziennego opiekuna oraz nianię, lub usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego – zgodnie z ustawą
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
15 organizowanie i prowadzenie różnych form edukacyjnych i metod pracy z dziećmi, młodzieżą
i osobami starszymi, terapii zajęciowej, kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji,
16) podejmowanie wszelkich inicjatyw prawem dozwolonym, zmierzających do uzyskania środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej Stowarzyszenia,
17) organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, wypoczynku letniego i zimowego w formie wyjazdowej
i stacjonarnej dla dzieci, młodzieży i osób starszych,
18) udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w wyrównywaniu szans edukacyjnych,
19) prowadzenie świetlicy środowiskowej, klubu dla młodzieży i osób starszych,
20) szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury,
21) organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji oraz pomocy i opieki dla osób starszych
i niepełnosprawnych, w tym prowadzenie domów opieki i domów dziennego pobytu, spółdzielni socjalnej, spółdzielni rękodzieła artystycznego, galerii,
22) organizowanie akcji charytatywnych, festynów, aukcji, koncertów i wystaw,
23) promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć,
24) organizowanie wspólnych wyjazdów krajoznawczych osób starszych, dzieci i młodzieży,
25) sprzedaż towarów lub usług (przedmiotów) wytworzonych lub świadczonych w ramach działalności statutowej przez podopiecznych i ich opiekunów z przeznaczeniem całkowitego dochodu na realizację działań statutowych,
26) organizowanie działań na rzecz współpracy ponadlokalnej i międzynarodowej, służącej integracji społeczeństw i wymianie doświadczeń,
27) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, instruktażu oraz poznawanie przykładów dobrej praktyki w obrębie budowania aktywności społecznej i obszarów działań Stowarzyszenia,
28) prowadzenie zajęć edukacyjnych w tym kursów, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych,
29) organizowanie i zagospodarowanie czasu wolnego oraz śródrocznego i wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
30) inicjowanie, wspieranie i promowanie dziecięcej twórczości artystycznej oraz jej prezentacja,
31) wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet,
32) pozyskiwanie środków materialnych i funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia,
33) zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci, młodzieży i osób starszych,

§ 5.1. Przedmiotem działalności statutowej nieodpłatnej Stowarzyszenia oznaczonej zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zmianami) jest:
1) wydawanie książek 58.11.Z,
2) wypożyczenie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego 77.21.Z,
3) działalność organizatorów turystyki 79.12.Z,
4) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z,
5) pozaszkolne formy edukacji artystycznej 85.52.Z,
6) pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59,
7) pozostała działalność związana ze sportem 93.19.Z,
8) działalność wspomagająca edukację 85.60.Z,
9) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51.Z,
10) działalność wspomagająca wędkarstwo sportowe i rekreacyjne 93.19.Z,
11) działalność klubów sportowych 93.12.Z,
12) artystyczna i literacka działalność twórcza 90.03.Z,
13) działalność związana z prowadzeniem pola kempingowego i pola namiotowego 55.30.Z.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia oznaczonej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885,z późn. zmianami) jest:
1) wydawanie książek 58.11.Z,
2) wypożyczenie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego 77.21.Z,
3) działalność organizatorów turystyki 79.12.Z,
4) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z,
5) pozaszkolne formy edukacji artystycznej 85.52.Z,
6) pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59,
7) pozostała działalność związana ze sportem 93.19.Z,
8) działalność wspomagająca edukację 85.60.Z,
9) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51.Z,
10) działalność wspomagająca wędkarstwo sportowe i rekreacyjne 93.19.Z,
11) działalność klubów sportowych 93.12.Z,
12) artystyczna i literacka działalność twórcza 90.03.Z,
13) działalność związana z prowadzeniem pola kempingowego i pola namiotowego 55.30.Z.
3. Działalność gospodarcza prowadzona jest jako działalność wspomagająca i nie może być działalnością dominującą Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych
w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
5. O podjęciu lub zakończeniu działalności gospodarczej decyduje Walne Zgromadzenie Członków.
6. Rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej określa niniejszy Statut.

§ 6. 1. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji.
2. Decyzje o przystąpieniu do krajowych i międzynarodowych organizacji podejmuje Walne Zebranie zwykłą większością głosów.
3. Przynależność Stowarzyszenia do innych organizacji nie może naruszać zobowiązań wynikających
z umów międzynarodowych, których Rzeczypospolita Polska jest stroną i nie może być sprzeczne ze statutem Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie ma prawo używania własnej pieczęci i logo.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7. 1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, oraz małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej, który złoży deklarację członkostwa.
2. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
3) zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
4) korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
5) brania udziału w pracach, zebraniach, imprezach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu,
3. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
3) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
4) dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.

§ 8. 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
3. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji
i statucie.
4. Członek wspierający zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 9. 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział
z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.
4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 10. 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
2) wykluczenia przez Zarząd:
a) z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
b) działania na szkodę Stowarzyszenia,
c) z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia i nieusprawiedliwionej nieobecności na Walnym Zebraniu przez okres 2 lat,
d) z powodu nie płacenia składek za okres 1 roku,
3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
4) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 11. Zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 12. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 13. 1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.
4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku
z pełnioną funkcją.
Jeżeli członkowie Zarządu Stowarzyszenia zostaną zatrudnieni w Stowarzyszeniu to ich wynagrodzenia określone są limitami ustalonymi uchwałą Walnego Zgromadzenia.
5. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w jej uchwale.

§ 14. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie przy obecności 1/3 liczby członków.

§ 15. Z zastrzeżeniem § 16 ust. 6 uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów,
w pierwszym terminie, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,
w drugim terminie przy obecności 1/3 liczby członków.

§ 16. 1. Walne Zebranie zwołuje Zarząd, co najmniej jeden raz na 12 miesięcy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, albo 1/3 członków Walnego Zebrania, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków telefonicznie, pocztą e-mail lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem. Termin zwołania Walnego Zebrania nie może być później niż 4 tygodnie od daty zgłoszenia wniosku, w którym wnioskujący zobowiązani są do określenia spraw istotnych dla Stowarzyszenia wnoszonych do porządku obrad.
2. Jeśli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zebrania nie stanowi inaczej, odbywa się ono 30 minut później, w tym samym miejscu.
3. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście.
4. Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:
1) określanie głównych kierunków i planów działania Stowarzyszenia,
2) ustalenie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie od Zarządu corocznych sprawozdań i udzielanie co roku absolutorium Zarządowi,
6) uchwalanie zmian Statutu,
7) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,
8) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
10) ustalanie wysokości i zasad płatności składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
5. Walne Zebranie powinno się odbyć nie później niż w terminie sześciu miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego. Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu, odwołania członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad połowy członków Walnego Zebrania w pierwszym terminie i obecności 1/3 liczby członków Walnego Zebrania w drugim terminie.
7. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zebraniu przysługuje jeden głos.
8. Walnemu Zebraniu przewodniczy Przewodniczący wybrany przez Walne Zebranie a posiedzenia są protokołowane przez Sekretarza wybieranego przez Walne Zabranie lub protokolanta. Protokół podpisują Przewodniczący oraz Sekretarz lub protokolant.

§ 17. 1. Zarząd może składać się z 3 do 5 osób, w tym z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i od 0 do
2 członków Zarządu wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
2) realizacja celów stowarzyszenia,
3) opracowywanie planów pracy i budżetu Stowarzyszenia,
4) sprawowanie nadzoru nad majątkiem Stowarzyszenia,
5) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
6) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
7) zwoływanie Walnego Zebrania,
8) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych
i wspierających,
9) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
10) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes ze Skarbnikiem działających łącznie lub Wiceprezes Zarządu wraz ze Skarbnikiem działających łącznie bądź dwóch innych członków Zarządu wraz z Prezesem lub Wiceprezesem działających łącznie.
4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane, a protokół podpisują prowadzący posiedzenie Zarządu oraz sekretarz lub protokolant. Sekretarz wybierany jest przez Zarząd.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.
6. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
7. Członkowie Zarządu nie mogą pozostawać z członkami Komisji Rewizyjnej w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli lub podległości z tytułu zatrudnienia.

§ 18.1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna może składać się od 3 do 5 osób, w tym z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i od 1 do 2 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zabranie.
3. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia, co najmniej raz w roku,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie pisemnych lub ustnych wyjaśnień,
3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania,
4) składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
5) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej uczestniczy, co najmniej połowa jej składu. Komisja Rewizyjna sporządza ze swoich czynności protokół i ma prawo przedstawienia Zarządowi opinii przedstawiających stanowisko Komisji. Protokół podpisują członkowie Komisji Rewizyjnej uczestniczący w posiedzeniu.
6. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 19. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 13 ust. 1 pkt. 2 i 3
w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu uzupełnienia ich składu
w terminie 30 dni od daty zmiany składu.

§ 19a. Stowarzyszenie powołuje ciało konsultacyjno-doradcze – Radę Pracowników
1. Rada Pracowników Stowarzyszenia jest organem konsultacyjno-doradczym
2. Rada Pracowników Stowarzyszenia składa się ze wszystkich pracowników (zwanych dalej Członkami Rady).
4. Rada Pracowników Stowarzyszenia wybiera ze swojego grona Przewodniczącego. Wybór odbywa się zwykłą większością głosów.
5. Członkiem Rady Pracowników Stowarzyszenia staje się każdy pracownik Stowarzyszenia zatrudniony w niej na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, a przestaje nim być w momencie rozwiązania tejże umowy.
6. Rada Pracowników Stowarzyszenia stanowi ciało konsultacyjno-doradcze, a jej uchwały nie mają mocy wiążącej, mają jedynie charakter opiniodawczy.
7. Członkowie Rady Pracowników Stowarzyszenia mogą nie mogą składać rezygnacji z pełnionej funkcji, mogą natomiast nie brać czynnego udziału w posiedzeniach Rady.

§ 19b
1. Rada Pracowników Stowarzyszenia odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na rok.
2. Przewodniczący Rady Pracowników Stowarzyszenia zwołuje, organizuje jej posiedzenia i kieruje ich przebiegiem.
3. Przewodniczący Rady Pracowników Stowarzyszenia ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady oraz umieścić określoną sprawę w porządku obrad na pisemny wniosek co najmniej pięciu członków Rady Pracowników Stowarzyszenia oraz na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. Posiedzenie powinno odbyć
w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.
4. W przypadku, gdy posiedzenie Rady Pracowników Stowarzyszenia nie zostanie zwołane zgodne z ust. 3 prawo do jego zwołania przysługuje wnioskodawcom.
5. Uchwały Rady Pracowników Stowarzyszenia mogą być podjęte w trakcie posiedzenia Rady, a także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, gdy wszyscy członkowie Rady Pracowników Stowarzyszenia zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Członkowie Rady Pracowników Stowarzyszenia mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Pracowników Stowarzyszenia oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Pracowników Stowarzyszenia, gdy uchwała nie dotyczy spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Pracowników Stowarzyszenia.
7. Uchwały Rady Pracowników Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów obecnych.
W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 20.1. Środki finansowe na wykonywanie zadań statutowych Stowarzyszenie uzyskuje ze składek członkowskich, środków z funduszy publicznych oraz prywatnych w tym np.: grantów i dotacji, subwencji; świadczeń członków wspierających, darowizn, spadków, zapisów, sponsoringu, zapisów,
1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów z działalności gospodarczej, zbiórek publicznych i aukcji, ofiarności publicznej odsetek od kapitału, lokat i akcji, papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych; pożyczek; dochody z praw majątkowych, nieruchomości, aktywów.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
3. Stowarzyszenie może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego.

§ 21.1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.